Hoppa till sidans innehåll

Miljö


 Miljö
 
KSS miljöpolicy med åtgärdsplan som antogs på årstämman 2020:

Miljöpolicy 2020-2021

Övergripande mål

Sällskapet skall arbeta för att verksamheten bedrivs och utvecklas i en hållbar, naturvänlig, miljöanpassad och resurssnål riktning. Målsättningen är att våra medlemmar ska tänka långsiktigt för att nå målen:

 • Frisk luft
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Hav i balans
 • Levande kust och skärgård
 • Ett rikt växt och djurliv
 • Begränsad klimatpåverkan

För att nå framgång i miljöarbetet måste sällskapet och alla dess medlemmar

 • Följa lagstiftning och förordningar inom miljöområdet samt allemansrättens regler.
 • Ta miljöhänsyn vid all planering och verksamhet.
 • Genom förbättringar av hamnanläggningar och båtar förebygga och minimera skadliga
  utsläpp till miljön och uppkomst av föroreningar i miljön.

Styrelsen skall

 • Samarbeta i miljöfrågor med myndigheter samt andra organisationer inom båt- och friluftslivet.
 • Informera medlemmarna i miljöfrågor med anknytning till verksamheten.

Åtgärdsprogram för 2020-2021

Följande frågor bör prioriteras

 • Arbeta för att användningen av miljöpåverkande bottenfärger minimeras.
  Skrapning, rengöring och målning av båtbottnar skall utföras så att miljöpåverkan
  Informera medlemmarna om lämpliga metoder.
 • Ansöka om LOVA-bidrag från Länsstyrelsen för ett saneringsprojekt av båtbottnar.
 • Uppföljning och anpassning av funktion och behov i sopboden.

 Miljöprogrammets mål, inriktning och åtgärdsprogram skall fortlöpande revideras och anpassas till ny lagstiftning och kunskap kring båtlivets miljöpåverkan.

Miljöinfo från Hamnsektionen

Hantering av hushållssopor.
Under båtsäsongen (1 maj – 31 oktober) kan hushållssopor från båtlivet lämnas i sopboden vid marinans norra gavel.
KSS har abonnemang hos Karlstads Energi för hämtning av blandade hushållssopor. Utsortering av komposterbart matavfall skulle ge lägre kostnad men bedöms orealistiskt eftersom det är svårhanterat ombord.
Kärl för utsortering av glas och metall finns samt kärl för pantburkar och petflaskor.
Miljöfarligt avfall får inte lämnas i sopboden.
Sopboden är främst tänkt som en service till gästande båtar och för medlemmar som inte är bilburna och kan ta med soppåsen hem.

Miljöfarligt avfall
Varje medlem ansvarar själv för att miljöfarligt avfall tas omhand och lämnas till kommunens miljöstationer. Se hamnregler.
Hit räknas exempelvis:
Batterier av alla typer
Olja och oljehaltigt avfall som trasor oljefilter mm
Färgrester och lösningsmedel
Färgavskrap från båtbottnar.
Elektronik, lysrör och glödlampor
Övrigt farligt avfall

Hantering toalettavfall
Anläggningen för toatanktömning, vid Kanikenäsets sydöstra hörn, ägs och sköts av Karlstads kommun. Detta är en stor tillgång för KSS som bara har att hänvisa till anläggningen i vår avfallshanteringsplan.
Förbudet mot tömning av toalettavfall från båtar har kommit till för att minska tillförseln av näringsämnen (kväve och fosfor) och smittämnen till våra vatten. Merparten av båtlivet sker i de känsligaste strandnära grunda vattnen under årets två varmaste månader. Lokalt kan mängden föroreningar bli hög. Mest näring innehåller urinen. En persons dygnsproduktion av urin ger näring åt ett kilo alger eller vass.
Enligt dumpningsförbudet och hänsynsreglerna i miljöbalken är det, tvärtemot vad många tror, inte heller tillåtet att pinka eller tömma pottan direkt i sjön. Ett mycket bättre alternativ ur miljösynpunkt är att tömma pottan i vegetationen en bit bort från stranden.

Båtbottenfärger
Det är båtens huvudsakliga förtöjningsplats (hemmahamn) som avgör vilken bottenfärg som är tillåten. För flertalet KSS medlemmar innebär det att endast biocidfria bottenfärger får användas.
En bra metod för att avlägsna gammal bottenfärg är hårdmetallskrapa. Flagorna kan lätt samlas upp på en presenning och ska sedan lämnas till miljöstation. Det är viktigt att komma ihåg att även biocidfria färger kan innehålla ämnen som är skadliga för miljön. Allt färgavskrap ska därför samlas upp.
Professionellt utförd isblästring ser ut att ge en säker hantering av färgavfallet.
Sandblästring eller slipning med hobbymaskiner ger svårhanterligt och hälsovådligt damm och bör undvikas. Rådgör alltid med hamnsektionen före borttagning av båtbottenfärg.

Läs mer på transportstyrelsens hemsida:
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/sjofart/tran-044-broschyr-batbottenfarg-a5-webb.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/sjofart/ts201737-broschyr_giftfri-batbotten-a5_webb_2019-04-09.pdf

Vid högtryckstvätt av båtbottnar släpper alltid en viss mängd färg. Därför ska alltid spolplattan användas. Den har rening som tar hand om färgrester. Spolplattan kan idag bara användas under båtupptagningsperioden då reningsverket är inkopplat. Men hamnsektionen kan överväga att koppla in reningen andra perioder. T.ex. om bottenfärg ska tas bort på ett antal båtar.
Obs! Inga kemikalier, typ starka rengöringsmedel, lacknafta, avfettningsmedel etc får användas på spolplattan eftersom det slår ut reningsprocessen och sätter igen filtren i reningsverket.

Frostskydd av motorer
Etylenglykol är mycket giftigt för människor och många djur. Den har en söt smak och ger allvarliga njurskador. Detta är väldokumenterat hos hundar och katter som slickat i sig spill.
Propylenglykol är inte giftigt och är därför ett bättre alternativ ur miljösynpunkt. Spädning med vanligt kranvatten kan enligt vissa källor ge utfällning av klor och kalk som kan skada motorn. Ett sätt att undvika problem är att köpa färdigblandad och kolla att den är spädd med avjoniserat vatten.
”Miljöglykol” är oftast propylenglykol med mindre miljöskadliga korrosionshämmande tillsatser.

Har ni frågor eller synpunkter hör av er till hamnsektionen tex via epost. This is a mailto link

Hamnsektionen

Uppdaterad: 11 SEP 2018 11:06 Skribent: Thomas Gustafsson
       Bokning av klubbhuset  
         Anmälan till kappsegling
   Anmälan till utbildning    
   Svensk Segling  
   Tävlingskalender SSF  
KSS "gamla" hemsida

 

 

 


Till BAS-systemet

 Väderprognoser

  Vinduppgifter i realtid

 Vattenstånd i Vänern

 

Annonser

Stolt sponsor till Paraseglingen

Logo ArcelorMittal

Postadress:
Karlstads Segelsällskap - Segling
Kanikenäset 31
65214 Karlstad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info